ΓΕ.ΜΗ.

ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 1212101000