Κανόνες Παραλαβής Εμπορευμάτων

 Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid – 19 θεσπίσαμε νέους κανόνες κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Παρακαλούμε τους μεταφορείς και οδηγούς να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

·        Είναι απαραίτητη η διάθεση και χρήση μέσων ατομικής προστασίας: μάσκα προστασίας μύτης και στόματος, γάντια μιας χρήσεως, απολυμαντικό χεριών.

 ·       Απαγορεύεται η είσοδος στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις.

 ·       Ο οδηγός παραμένει στο φορτηγό μέχρι την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα παραδίδονται σε εργαζόμενο της εταιρείας. Τα εμπορεύματα δεν τοποθετούνται στο έδαφος.

·        Τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, τουλάχιστον 1.8m

 ·        Εφόσον κριθεί απαραίτητο ο οδηγός θα θερμομετρείτε.